RİSKLİ YAPILAR İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

RİSKLİ YAPILAR İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

Ekonomik ve fiziki anlamda ömrünü tamamlamış, teknik verilere göre yıkılma tehlikesi olan yapılar riskli yapı olarak adlandırılmaktadır.

Kat malikleri bakanlık, belediyeler, il özel idareleri, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve kurumlar aracılığıyla riskli yapı tespiti yaptırabilmektedirler. Riskli bina tespit çalışması için kat maliklerinin birinin başvurması yeterli olmaktadır.

Riskli yapı tespiti afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki hükümlere göre değerlendirilir. Riskli yapılar hakkında merak edilen başlıca hususları soru-cevap olarak aşağıda bulabilirsiniz;

Ruhsatsız binalar 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilebilir mi?

Bir yapının 6306 sayılı kanun kapsamında riskli sayılabilmesi ve bu haklardan yararlanabilmesi için binanın ruhsatlı olması zorunluluğu yoktur.

Metruk (kullanılmayan) ya da Natamam (tamamlanmamış) yapıların 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün olabilir mi?

Uygulama Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre riskli yapı tespiti üstü örtülü olan ve insanların hayvanların ya da eşyaların oturma, barınma, korunma vb. herhangi bir amaçla kullanımında olan yapılara yapılmaktadır. İnşaat halinde olup oturum olmayan veherhangi bir sebeple terkedilmiş ya da bütünlüğü bozulmuş binalar riskli yapı tespiti kapsamına girmemektedir.

Kamu binaları 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yqpı olarak tespit edilebilir mi?

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapılan kamu binalarında herhangi bir risk olduğuna dair karar çıkması ve bununla birlikte tapuya şerh düşülmesi, yıkılan yapının lojman vb. bir yapı olması halinde yıkımı sonrası kiracıların kanun çerçevesindeki yardım ve desteklerden faydalanabilmesi mümkün olabilmektedir.

Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan sadece bir veya birkaçının riskli yapı olarak tespit edilmesi halinde, risk tespiti yapılmış olmayan binalarında kanun kapsamında yıkılabilmesi mümkün müdür?

İlgili tapu müdürlüğünce sadece riskli yapı tespiti yapılmış binalara tapu kütüğünde riskli yapı şerhi konulmaktadır. Aynı parselde olup tapuda bağımsız bölümleri çok net belli olmayan ya da riskli görülen diğer yapılar için bu yapıların maliklerinin ayrıca riskli yapı tespitinde bulunularak sürecin yönetilmesi gerekmektedir.

Riskli olarak tespit edilen yapıların yıkılması yerine güçlendirilmesi tercih edilebilir mi?

Riskli yapının yıkılması yerine güçlendirilmesi söz konusu olduğunda yıkım için maliklere tanınan süre içerisinde güçlendirmenin teknik olarak mümkün olup olmadığı ve kat mülkiyeti kanununun ilgili maddesi gereğince 4/5 çoğunluğun sağlanıp sağlanmadığı önemli hususlardır. Bu hususlar yerine getirildiyse güçlendirme projesinin hazırlanması ve imar mevzuatı gereğince ruhsatın alınması gerekmektedir. İdari birimlere tanınan süre zarfında yapının güçlendirilmesi ve tapudan riskli yapı şerhinin kaldırılması ile süreç tamamlanmaktadır.

Deprem sonrası orta hasarlı olarak tespit edilerek yıkımı gerçekleştirilen bir yapının 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilerek bu haklardan faydalanabilmesi mümkün müdür?

Herhangi bir binanın 6306 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan yararlanabilmesi için bu kanuna göre riskli yapı tespiti yapılmış ve yıkılmış olması gerekmektedir. Bunlar dışında herhangi bir sebeple hasarlı olan veya yıkılan yapılar bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında geçerli haklardan yararlanan bir vatandaş, aynı yapı için 6306 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan faydalanabilir mi?

6306 sayılı Kanun’da 7269 sayılı kanun kapsamındaki haklardan faydalanmaya engel teşkil edilecek herhangi bir madde bulunmamakla birlikte 6306 sayılı kanundan faydalanmak için bu kanuna uygun şekilde riskli yapı tespitinin yapılması yeterlidir.

6306 sayılı kanun kapsamında bina ile üzerinde bulunduğu arsa aynı kişiye ait değil ise bina için riskli yapı tespitine müracaat hakkı kime aittir?

Arsa üzerinde yer alan yapının arsa malikleri haricinde, tapu kaydında lehine şerh konulmuş başka bir kişiye ait olması halinde, riskli yapı tespitinin lehine şerh konulan kişi tarafından yaptırılması gerekmektedir.

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapılmış bir bina yıkıldıktan sonra, yerine yapılacak olan yeni binanın mevcut parsel dışında başka bir parsele yapılması ve kanun kapsamındaki imkânlardan faydalanabilmesi mümkün mü?

Zeminden kaynaklı ya da herhangi bir afet riski olması halinde ve ayrıca mevzuat gereği yapılaşma hakkının bulunmaması durumunda riskli yapıların bulunduğu parsel dışında yapılabilmesi ve kanunda geçerli haklardan faydalanabilmesi mümkün olabilmektedir.  Bu durumda geçerli sebeplere göre zemin etüt raporu,  imar planıve ilgili idarelerden alınabilecek belgeler söz konusu olan talebin uygunluğu teyit edilmelidir.

Kat malikleri tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında “riskli yapı tespit işlemi” ya da “yıkım kararı” sürecine karşı yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılması halinde süreç nasıl işlemektedir?

Riskli olarak tespiti yapılmış bir yapıyla ilgili açılan bir dava bulunması halinde kanunen yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı olmadıkça yürütmeye engel teşkil etmeyecektir.

6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülecek itiraz, yıkım vb. süreçler hak sahiplerine tebellüğedildiği (bildirildiği) tarihten mi yoksa tapu müdürlükleri tarafından tebligatın postalanma tarihimi dikkate alınarak başlatılır?

Tebligat kanunu kapsamında tebellüğ tarihi esas alınmakta olup tüm tebligatların ulaşmasını takriben 15 gün içerisinde ilgili müdürlüğe yapılan yazılı itiraz dilekçeleri dikkate alınmaktadır.

6306 sayılı Kanun kapsamında risksiz olarak tespit edilen bir yapının tespit işlemine itiraz etmek mümkün müdür?

Söz konusu yapının maliki olunduğuna dair belgeler ile birlikte ilgili il müdürlüklerine itiraz dilekçesinin verilmesi halinde söz konusu itiraz 6306 sayılı Kanun kapsamınca teknik heyetlerce incelenerek karar verilmektedir.

Riskli yapı tespit çalışmaları sırasında malzeme tespitlerinin yapılması için kullanılan laboratuvarların, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olması zorunlu mudur?

6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nde riskli yapı tespitlerinin Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara göre yapılması gerektiği belirtilmektedir.  Bu kapsamda ne Uygulama Yönetmeliği’nde ne de eki olan Esaslar’da riskli yapı tespiti için malzeme incelenmesinin yapılacağı  laboratuvarların Bakanlıkça  yetkilendirilmiş olması gerektiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

 

bir yorum bırakın