SORU VE CEVAPLARLA RİSKLİ YAPILAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

SORU VE CEVAPLARLA RİSKLİ YAPILAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

1- Yıkık ve Natamam yapılar 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilebilir mi?

Uygulama Yönetmeliği MADDE 7 – (1) (Değişik :RG-25/7/2014-29071)

Riskli Yapı Tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılmaktadır. İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile yıkık olması veya bir kısmının yıkılması sebepleriyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmezler.

2- Ruhsatı olmayan binaların 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün olabilir mi?

Herhangi bir bina için 6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapılabilmesi ve Kanunla bağdaşan haklardan yararlanılabilmesi için, binanın ruhsatlı olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

3 -6306 sayılı Kanun kapsamında kamu binaları riskli olarak tespit edilebilir mi?

6306 sayılı Kanun kapsamında kamu binalarına risk tespiti yapılması ve yapının riskli çıkması halinde ilgili tapuya risk şerhi düşülerek ilgili mevzuat çerçevesinde yıkılması mümkün olup, söz konusu binaların lojman türü yapılar olması halinde kiracıların kanun kapsamındaki yardım ve desteklerden yararlanabilmesi mümkündür.

4 – Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bir kısmının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması durumunda risk tespiti yaptırılmayan diğer yapıların kanun kapsamında yıktırılabilmesi mümkün mü?

İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapılar için değil, sadece risk içeren yapılar için tapu kütüğüne ‘riskli yapı’ ibaresi işlenir. Tapuda bağımsız bölümlerin belli olmadığı bu gibi durumlarda, fiilen arsa üzerinde mevcut olan yapıların riskli yapı tespitlerinin bu yapıların maliklerince yaptırılması gerekmektedir. Yani, arsa paylı tapunun söz konusu olduğu hallerde arsa hissedarlarından herhangi birinin arsa üzerinde bulunan yapıların tamamını riskli yapı tespitini yaptırarak yıktırması mümkün olmamaktadır.

5 – Riskli olarak tespit edilen yapıların yıktırılması yerine güçlendirilmesi mümkün olabilir mi?

Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesi tercih edildiğinde riskli yapının yıkımı için maliklere verilen süre içerisinde; güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespiti ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19 uncu madde ikinci fıkrasında belirtilen şekilde 4/5 çoğunluk ile güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekmektedir. Ayrıca, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içerisinde güçlendirme işi tamamlandıktan sonra, tapu kaydındaki riskli yapı ibaresinin kaldırılması için ilgili müdürlüğe ayrıca başvurulmalıdır.

6 – Deprem sonrası orta hasarlı tespiti yapılarak yıkılan bir binanın 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve haklardan yararlanması mümkün müdür?

Herhangi bir binanın 6306 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan yararlanabilmesi için, yıkımda önce bu kanun kapsamında riskli olarak tespit edilmiş olması gerekmektedir. 6306 sayılı kanun kapsamı dışında herhangi bir sebeple hasarlı olduğu tespit edilerek yıkımı gerçekleştirilen bir binanın bu kanun kapsamındaki haklardan yararlanması mümkün değildir.

7 – 7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında verilen haklardan yararlanan bir kişi, aynı yapı için 6306 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan da yararlanabilir mi?

6306 sayılı kanun’da,  7269 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan faydalananların 6306 sayılı kanundaki haklardan faydalanamayacağına dair bir madde bulunmamakta olup, herhangi bir binanın 6306 sayılı kanun kapsamındaki haklardan yararlanabilmesi için, yıkımı gerçekleşmeden önce bu kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması yeterli olmaktadır.

bir yorum bırakın